SUY NGHĨ ĐÔI ĐIỀU VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ

Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và quy định về […]