Monthly Archives: Tháng Mười 2019

THƯ CẢM ƠN  CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.  NHIỆM KỲ 2019 – 2024.

THƯ CẢM ƠN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. NHIỆM KỲ 2019 – 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2019 THƯ CẢM ƠN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. NHIỆM KỲ 2019 – 2024. Ngày 27 tháng 9 […]

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ IV THÀNH CÔNG RỰC RỠ.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ IV THÀNH CÔNG RỰC RỠ.

Sau thời gian chuẩn bị chu đáo văn kiện, bổ sung hoàn chỉnh góp ý dự thảo vàcông tác tổ chức Đại hội. Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Đảng, chính quyền, các Sở, ban ngành thành phố, sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố […]