Thông tư liên tịch số: 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN KHÁM GIÁM ĐỊNH BỆNH, TẬT, DỊ DẠNG, DỊ TẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN VÀ CON ĐẺ CỦA HỌ Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về […]

Quyết định số 120/2004/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 120/2004/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA KHÁNG CHIẾN VÀ CON ĐẺ CỦA HỌ BỊ HẬU QUẢ DO NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn […]

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 16/2004/QĐ-TTG ngày 05 tháng 02 năm 2004 về việc trợ giúp đối với hộ gia đình có từ 2 người trở lên không tự phục vụ được do hậu quả chất độc hóa học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 16/2004/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2004 VỀ VIỆC TRỢ GIÚP ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH CÓ TỪ 2 NGƯỜI TRỞ LÊN KHÔNG TỰ PHỤC VỤ ĐƯỢC DO HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC CỦA MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ […]