Kết quả 15 năm chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC tại TP. Hồ Chí Minh

Kết quả 15 năm chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC tại TP. Hồ Chí Minh

Theo số liệu thống kê, Tp Hồ Chí Minh có trên 20.000 người bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc hóa học nhưng chỉ có hơn 5.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ được hưởng trợ cấp hằng tháng. Số còn lại hưởng mức trợ cấp dành cho người khuyết tật và sự […]

Tiếng Gọi Từ Làng Cam

Tiếng Gọi Từ Làng Cam

KHỞI CÔNG LÀNG CAM Phấn đấu vì một tương lai tươi đẹp cho những mảnh đời bất hạnh do hậu quả chiến tranh hóa học để lại. Hy vọng Làng Cam là mái nhà chung là nơi cưu mang cho những đứa trẻ bị nhiễm chất độc hóa học không nơi nương tựa, là ước […]