Mr Kim Sung Chan

Ông Kim Sung Chan được biết ông là lính nhảy dù đặc biệt ở chiến tranh Hàn Quốc vào năm 1964-1968. Ông đến Việt Nam sinh sống và làm việc từ năm 2003 đến nay đã 20 năm. Với tấm lòng vì tất cả nạn nhân da cam Ông đã tham gia hành trình xuyên […]