Bản tóm tắt dự thảo Báo cáo của BCHTW Hội tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028