Công văn số 114/TWH-TC về việc thống kê Hội thuộc địa bàn khó khăn