Công văn số: 122/TWH-TT về việc thận trọng trong tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài