Công văn số 1332/BQP-VP701 về việc triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam