Công văn số 200/TWH-TT về việc thực hiện chương trình phối hợp với các tổ chức Đoàn cùng cấp triển khai thực hiện các nội dung theo Công văn số 6982/TWĐTN-ĐKTHTN