Công văn số 236/TWH-TCDCVN gửi các UBND các tỉnh, thành phố về việc hỗ trợ kinh phí mua Tạp chí Da cam Việt Nam năm 2024