Công văn số 237/TWH-TCDCVN gửi Hội các tỉnh, thành phố về việc phát hành các ấn phẩm năm 2024