Công văn số 316/TWH-TT về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam