Công văn số 326/TWH-TT về việc thông báo các chương trình tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam trên các phương tiện thông tin đại chúng