Hội nghị Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ 5, khóa IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Hội nghị Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ 5, khóa IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Sáng 13/7, Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa IV. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội; các ủy viên thường trực công tác tại Trung ương Hội và các tỉnh phía Bắc. Do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp nên các Ủy viên Thường vụ tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Đặng Nam Điền các báo cáo: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; khen thưởng thực hiện phong trào thi đua 5 năm 2016 – 2021; kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021 và kết quả chỉ đạo của Thường trực 6 tháng đầu năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung ương Hội và tổ chức hội thành viên các địa phương đã tích cực triển khai kế hoạch kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam (10/8/1961 – 10/8/2021); tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều hoạt động triển khai hoặc điều chỉnh thời gian thực hiện. Bám sát các đặc điểm,tình hình, tổ chức Hội các cấp đã có nhiều nỗ lực triển khai các mặt hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đây là giai đoạn triển khai hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2021 trong tình hình dịch Covid-19 chưa chấm rứt nên công tác vận động nguồn lực chăm sóc giúp đỡ nạn nhân gặp nhiều khó khăn… đồng thời, tổ chức các hoạt dộng kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021). Từ tình hình trên, các cấp hội tập trung xây dựng các phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình dịch bệnh và thực hiện tốt một số các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức triển khai chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam theo kế hoạch đã được cấp ủy, chính quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả lâu dài của chất độc da cam/dioxin và sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị trong khắc phục hậu quả đối với môi trường và sức khỏe con người.

2. Trung ương Hội và các tổ chức hội thành viên chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước; trực tiếp là cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); trong đó chú trọng việc xây dựng tổ chức hội ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ, tích cực tham gia xây dựng Đề án kiện toàn các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Tiếp tục nắm tình hình thực hiện Chỉ thị 43 tại một số tỉnh, thành hội chưa được kiểm tra trong những năm vừa qua.

3. Thực hiện đúng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong điều kiện tình hình mới; đồng thời bám sát, các sự kiện quốc tế có liên quan đến vấn đề chất độc hóa học/dioxin để kịp thời đưa ra phương án hợp lý trong đấu tranh đòi công lý & cho nạn nhân da cam.

4. Tích cực, chủ động vận động nguồn lực xây dựng quỹ, chú trọng các 1 hình thức có hiệu quả cao, tránh dàn trải; thực hiện tốt, có hiệu quả các dự án do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư và nước ngoài tài trợ; đẩy mạnh chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân nhân dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam.

Thực hiện tốt việc bảo đảm, cấp phát, giám sát, quản lý chi tiêu theo đúng mục đích, dự toán được duyệt và định mức chi theo quy định; thực hiện quyết toán năm 2020 và lập ngân sách năm 2022.

5. Duy trì hoạt động khoa học, hợp tác khoa học có hiệu quả. Tổ chức tốt Hội thảo khoa học quốc tế. Chỉ đạo hai tỉnh Hội (Quảng Ngãi, Hải Dương) tiến hành điều tra thế hệ thứ ba, thứ tư bảo đảm đúng kể hoạch.

6. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, các quy chế làm việc tại các cấp hội. Chấp hành chế độ, quản lý tài chính tài sản công; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm; duy trì nề nếp tác phong làm việc và chế độ báo cáo.

7. Chủ động đề xuất xây dựng kế hoạch nhiệm vụ đúng với hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Đối với Báo cáo Tổng kết Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” (2016 – 2021), Trung ương Hội dự thảo đề nghị khen thưởng: 20 tập thể và 20 cá nhân của các tỉnh, thành Hội trong cả nước; 3 tập thể và 9 cá nhân thuộc Cơ quan Trung ương Hội; 148 đại biểu là cán bộ hội chuyên trách, hội viên, NNCĐDC tiêu biểu và người có công trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân dự Đại hội điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2016 – 2021 đã được các tỉnh, thành Hội bình chọn và có báo cáo thành tích.

Đối với Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021:

Về ưu điểm, tuy tác động của dịch Covid-19, nhưng các cấp hội đã có nhiều cố gắng trong xây dựng và thực hiện kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng kiểm tra được nâng lên rõ rệt. Ban Kiểm tra Trung ương Hội và một số Ban Kiểm tra tỉnh, thành Hội đã phối hợp chặt chẽ để giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại; trong đó có nội dung kéo dài từ nhiều năm, đến nay đã được giải quyết rứt điểm. Công tác kiểm tra đã thực sự góp phần ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực; đồng thời tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện.

Về hạn chế, vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện của Ban Kiểm tra các cấp còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra kiêm nhiệm, lớn tuổi, sức khỏe yếu; kinh phí hỗ trợ hoạt động kiểm tra, giám sát không được bố trí, do đó ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; một số tỉnh, thành Hội không gửi kế hoạch năm và báo cáo công tác kiểm tra chậm so với Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra.

Về báo cáo Kết quả triển khai nhiệm vụ của Thường trực 6 tháng đầu năm 2021, căn cứ Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội và Kế hoạch công tác năm 2021, thường trực Trung ương Hội có báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 trên 4 mặt: Công tác tổ chức – Chính sách; Công tác Tuyên truyền; Công tác vận động nguồn lực, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân và Công tác Đối ngoại; đấu tranh đòi công lý và nghiên cứu khoa học.

Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết hội nghị, nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 5, khóa IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ được thông báo đến các tỉnh, thành Hội bằng văn bản chính thức.

Nguyễn Đình Trọng