HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM NĂM 2023