Kế hoạch tổ chức Đại hội Điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” toàn quốc lần thứ IV năm 2021 và Thông báo phân bổ Đại biểu dự Đại hội điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ IV