Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế