Mẫu lịch Tạp chí Da cam Việt Nam, Tết Quỹ Mão – 2023