Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 16/2004/QĐ-TTG ngày 05 tháng 02 năm 2004 về việc trợ giúp đối với hộ gia đình có từ 2 người trở lên không tự phục vụ được do hậu quả chất độc hóa học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 16/2004/QĐ-TTG ngày 05 tháng 02 năm 2004 về việc trợ giúp đối với hộ gia đình có từ 2 người trở lên không tự phục vụ được do hậu quả chất độc hóa học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 16/2004/QĐ-TTG
NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2004 VỀ VIỆC TRỢ GIÚP ĐỐI VỚI
HỘ GIA ĐÌNH CÓ TỪ 2 NGƯỜI TRỞ LÊN KHÔNG TỰ PHỤC VỤ
ĐƯỢC DO HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC CỦA MỸ SỬ DỤNG
TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh về người tàn tật ban hành ngày 08 tháng 8 năm 1998;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng trợ giúp

Hộ gia đình có từ 02 người trở lên không tự phục vụ được do bị hậu quả chất độc hóa học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Người không tự phục vụ được do bị hậu quả chất độc hóa học là người không thể tự làm được những công việc bình thường như ăn, uống, đi lại, tắm giặt, vệ sinh cá nhân, vệ sinh buồng ở.

Điều 2. Mức trợ giúp

Đối tượng quy định tại Điều 1 được hưởng chế độ trợ giúp hàng tháng theo các mức sau:

– 200.000 (hai trăm ngàn) đồng/hộ/tháng áp dụng đối với hộ gia đình có 2 người không tự phục vụ được.

– 300.000 (ba trăm ngàn) đồng/hộ/tháng áp dụng đối với hộ gia đình có 3 người không tự phục vụ được.

– 400.000 (bốn trăm ngàn) đồng/họ/tháng áp dụng đối với hộ gia đình có 4 người trở lên không tự phục vụ được.

Điều 3. Kinh phí thực hiện việc trợ giúp theo quy định tại Quyết định này do nguồn bảo đảm xã hội của ngân sách địa phương chi trả hàng năm.

Điều 4. Trách nhiệm của các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc

1. Bộ Lao động – Thương binh và xã hội có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ trợ giúp.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng kinh phí chi cho đối tượng được hưởng chế độ trợ giúp theo quy định.

3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các chế độ quy định tại Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này