Số 6982-CV/TWĐTN-ĐKTHTN Về việc phối hợp tổ chức các hoạt động 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam