Thông báo về việc xem Chương trình truyền hình trực tiếp “Hồi sinh từ mảnh cầu vồng”