Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2020