Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2020