CẦN QUÁN TRIỆT ĐẦY ĐỦ VÀ HIỂU ĐÚNG NỘI DUNG CÁC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC KHI NGHIÊN CỨU SÁP NHẬP, HỢP NHẤT TỔ CHỨC HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN

CẦN QUÁN TRIỆT ĐẦY ĐỦ VÀ HIỂU ĐÚNG NỘI DUNG CÁC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC KHI NGHIÊN CỨU SÁP NHẬP, HỢP NHẤT TỔ CHỨC HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, thời gian qua, một số địa phương tiến hành sáp nhập, hợp nhất tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp, mỗi nơi một kiểu…. Nguyên nhân, do các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền, chưa nghiên cứu kỹ các văn bản của Đảng và Nhà nước, trong đó vài trò của cán bộ chủ trì hội các cấp. Vì vậy các cấp hội cần nắm vững, quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản của Đảng, Nhà nước về hội để tham mưu đúng, trúng.

Ngày 02 tháng 01 năm 2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Thông báo Kết luận số 158-TB/TW về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới.

Tinh thần của Thông báo Kết luận cơ bản là:

– Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với hội các quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

– Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội gắn với vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phát triển tổ chức, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp nhân dân. Ban hành tiêu chí để giao biên chế, điều kiện hoạt động cho hội phù hợp với nhiệm vụ được giao. Từ năm 2021 thực hiện việc khoán kinh phí.

– Tiếp tục rà soát, sắp xếp, chuyển một số hội quần chúng mà Đảng, Nhà nước không giao nhiệm vụ sang hoạt động như các hội quần chúng khác.

Ngày 13/4/2020 Ban Tổ chức Trung ương có văn bản số 30-HD/BTCTW hướng dẫn thực hiện Kết luận số 58-KL/TW về độ tuổi tham gia công tác hội và Thông báo Kết luận số 158-TB/TW. Trong văn bản hướng dẫn, về nguyên tắc các hội do Đảng, Nhà nước chỉ đạo thành lập, giao nhiệm vụ được Nhà nước giao biên chế, cấp kinh phí hoạt động. Đồng thời, Ban Tổ chức Trung ương xác định Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước, theo đó Hội NNCĐDC/dioxin địa phương củng có chức năng tương tự, thực hiệm nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao.

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, Bộ Nội vụ có văn bản số 5428/BNV-TCPCP trả lời Đại biểu Quốc hội về việc sáp nhập, hợp nhất hoặc sắp xếp lại các hội: … “phải thực hiện theo đúng các Kết luận của Trung ương về hội và Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Việc sáp nhập, hợp nhất phải được sự đồng thuận của các hội, trường hợp chưa được sự đồng thuận, đề nghị các địa phương xem xét, chờ cấp có thẩm quyền cho ý kiện trên cơ sở kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW. Sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan lien quan nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn sáp nhập, hợp nhất các hội có tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ hoạt động gần giống nhau để thực hiện trong phạm vi cả nước”.

Quán triệt văn bản chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, ngày 15 tháng 11 năm 2019, Đảng Đoàn Hội chữ Thập đỏ Việt Nam ban hành Công văn số 52-CV/ĐĐHCTĐ gửi Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy và Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu: “Tạm thời dừng triển khai sáp nhập các tổ chức hội quần chúng có chức năng tương đồng chờ hướng dẫn của Bộ Nội vụ…”

Đồng thời, cán bộ Hội cần nắm vững tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam: Hội là một tổ chức được thành lập nhằm góp phần giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam – một vấn đề có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học. Ngoài việc vận động nguồn lực chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, Hội đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đấu tranh đòi công lý, buộc Mỹ phải có trách nhiệm tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học do họ gây ra. (các hội khác không có chức năng này) Hội không chỉ thực hiện nhiệm vụ đối nội mà còn làm nhiệm vụ đối ngoại trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển theo tinh thần vừa hợp tác vừa đấu tranh.

Trong Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã yêu cầu: “Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; “Các bộ, ngành, các địa phương quan tâm tạo điều kiện để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin nâng cao chất lượng hoạt động. Có chính sách phù hợp với người làm việc tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt nam”.

Khi thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính, cấp huyện, xã, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức hội theo quy định Pháp luật (Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, Nghị định số 33/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Thông tư số 03/2013/TT-BNV), Hội cần bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; hướng dẫn của cơ quan chức năng để chỉ đạo các cấp hội kịp thời kiện toàn tổ chức hội ngay sau khi tổ chức hành chính sáp nhập, giải thể; tuyệt đối không để tổ chức hội tự giải tán, hội viên không có nơi sinh hoạt.

Trong mọi giai đoạn của cách mạng, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo và tạo điều kiện thuận lợi để các hội quần chúng hoạt động. Tình hình hiện nay, quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới; các cấp hội cần bám sát đặc điểm, tình hình của địa phương, kịp thời cập nhật các văn bản hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về hội để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới. Đây cũng là những biện pháp thiết thực, cụ thể để đưa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống./.

Đại tá Nguyễn Bá Bồng, TB Tổ chức-Chính sách Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam