Công văn số 112/TWH-TCCS: Về việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19