Công văn số 120/TWH-TCCS về việc phối hợp hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam