Công văn số 131/HD-TWH-TT về việc đính chính nội dung trong hướng dẫn số 111/HD-TWH-TT