Công văn số: 221/TWH – TT về việc đề nghị quan tâm chỉ đạo hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam