Công văn số: 239/TWH – TCCS về việc sáp nhập, tổ chức hội