Công văn số: 246/TWH – TT về việc Tiếp tục phòng, chống dịch Covid – 19 và báo cáo hoạt động 10 – 8