Công văn số: 282/TWH – TCDCVN về việc đánh giá chất lượng của Tạp chí Da cam Việt Nam