Công văn số 325/TWH-TCDCVN về việc tăng cường tuyên truyền, phối hợp tích cực tham gia cuộc thi