Công văn số 396/TWH-VP về việc báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2021