Công văn số 407/TWH-VP về việc dự kiến thời gian tổ chức các sự kiện kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại thủ đô hà nội