Công văn số 47/TWH-TT về việc thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ