Công văn số 83/TWH-TT về việc đôn đốc báo cáo thành tích và đề nghị khen thưởng điển hình tiên tiến