Công văn số 9436-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Tuyên truyền kỷ niệm 60 Thảm hoạ da cam tại Việt Nam