Định hướng hoạt động quý IV năm 2021 và trọng tâm công tác năm 2022

Định hướng hoạt động quý IV năm 2021 và trọng tâm công tác năm 2022

Trong đó nổi lên một số hoạt động chủ yếu sau đây:

Đối với Trung ương Hội: Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành và đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế; Đại hội điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ IV; tổng kết 10 năm phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” 2011-2021, do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gắn với Hội nghị Ban chấp hành tổng kết công tác năm 2021 và xác định phương hướng, nhiệm vụ của Hội năm 2022.
Tổng kết và trao giải báo chí cuộc thi “Thảm hoạ da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam” lần thứ nhất.
Tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà và hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân tại những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.
Đối với các tỉnh, thành Hội: Căn cứ vào tình hình phòng, chống dịch Covid-19 và sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương để tổ chức hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; trong đó chú trọng: Tổ chức gặp mặt, động viên, tôn vinh tổ chức Hội, hội viên, nạn nhân và người có thành tích tiêu biểu trong chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; những tấm gương điển hình tiên tiến vượt khó vươn lên; những doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân và tổ chức hội….

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổng kết 10 năm phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” (đối với những địa phương chưa tổng kết), báo cáo kết quả về Trung ương Hội bảo đảm đúng thời gian quy định.
Kịp thời phát hiện, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền quan tâm hỗ trợ, động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân gặp khó khăn hoặc có người thân bị mất do dịch Covid-19; đồng thời tham gia và làm tốt chức năng phản biện thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Tiến hành rà soát tổ chức hội cấp xã, phường sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và ảnh hưởng của dịch Covid-19 để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phương án củng cố, kiện toàn tổ chức và nhân sự kịp thời, tránh để ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực của tổ chức hội các cấp.
Từ kết quả hoạt động chung trong năm 2021- Năm kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, tổ chức Hội cần đánh giá những mặt làm được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, để rút kinh nghiệm, làm bài học chung cho các hoạt động tiếp theo.
Mặt khác, song song với công tác tổ chức các hoạt động trong Quý IV năm 2021, tổ chức hội các cấp, cần nắm chắc đặc điểm tình hình của năm 2022: năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023; năm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ; một số tỉnh, thành Hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ; đồng thời là thời điểm, Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện việc củng cố, kiện toàn tổ chức hội quần chúng ở Trung ương và các địa phương… Trên cơ sở đó, các cấp Hội bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan chức năng, xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 của từng địa phương.
Để có cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2022, Trung ương Hội định hướng một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 như sau:
1. Tiếp tục làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” trong tình hình mới.
Chỉ đạo chặt chẽ đại hội nhiệm kỳ (đối với những tổ chức hội đến nhiệm kỳ đại hội hoặc chậm tổ chức đại hội). Tham gia có trách nhiệm việc xây dựng đề án và triển khai thực hiện đề án củng cố tổ chức hội quần chúng theo Kết luận số 102 của Bộ Chính trị và Thông báo số 158 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
2. Trên cơ sở kết quả các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm hoạ da cam ở Việt Nam, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về hậu quả chất độc hóa học và sự nỗ lực cố gắng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học đối với môi trường sinh thái và sức khỏe con người.
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì Nạn nhân chất độc da cam” với hình thức, biện pháp thi đua phù hợp với tình hình bình thường mới trong phòng, chống dịch Covid-19. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng Tạp chí Da cam Việt Nam (ấn phẩm in và điện tử), nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Hội và tiếng nói của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
3. Triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân bảo đảm đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.
Chủ động tham mưu, xây dựng Đề án đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam phù hợp với bối cảnh và tình hình mới. Tích cực triển khai nhiều hình thức, biện pháp ủng hộ vụ kiện các công ty hoá chất Hoa Kỳ của bà Trần Tố Nga người Pháp, gốc Việt.
4. Tiến hành điều tra, khảo sát số liệu về nạn nhân thế hệ thứ 3, thứ 4 (cháu, chắt); trên cơ sở đó phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục có chính sách quan tâm đến cháu, chắt người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.
5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, lập Đề án tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05 tháng 08 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030 (Quyết định số 1190); Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.
Kịp thời thăm, tặng quà và hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân tại những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.
6. Tích cực, chủ động trong vận động nguồn lực; tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng địa chỉ và báo cáo kết quả với nhà tài trợ cũng như thông qua Hội đồng quản lý quỹ, coi trọng công tác kiểm soát quỹ và duy trì hoạt động của Hội đồng quản lý quỹ các cấp hội.
Thực hiện tốt, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật các dự án do tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ.
7. Tổ chức tốt nuôi dưỡng nạn nhân tại các trung tâm Bảo trợ xã hội, kết hợp hình thức nuôi dưỡng tại các trung tâm và tại nhà; đẩy mạnh hỗ trợ vốn sản xuất, thăm hỏi giúp đỡ nạn nhân trong các dịp lễ, tết nguyên đán, dịp 27/7 và 10/8 …
Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, duy trì hoạt động các trung tâm thường xuyên, liên tục và ngày càng nâng cao chất lượng.
Xây dựng Đề án xông hơi giải độc, phục hồi chức năng, hỗ trợ dạy nghề, chăm sóc nạn nhân giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1190 của Thủ tướng Chính phủ.
8. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, các quy chế làm việc tại các cấp Hội. Chấp hành chế độ, quản lý tài chính, tài sản công; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm; duy trì nền nếp tác phong làm việc và chế độ báo cáo đúng quy định.
9. Tích cực tham gia các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, các hội quần chúng trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022) và Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8). Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp đã được ký kết giữa Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam với các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương
Trên đây là một số định hướng hoạt động Quý IV năm 2021 và trọng tâm công tác năm 2022. Các tỉnh, thành Hội vận dụng vào điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương để xây dựng kế hoạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm cho hoạt động của Hội từ Trung ương đến các tổ chức hội thành viên hoạt động có chất lượng và đạt hiệu quả cao nhất./.