Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ 2, nhiệm kỳ IV, năm 2019

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ 2, nhiệm kỳ IV, năm 2019

Sáng 10/12/2019, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã họp Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và bàn phương hướng năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có 14/17 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh nêu rõ: đây là cuộc họp có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả năm thứ nhất triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NNCĐDC/dioxin lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023; đồng thời, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ của Hội năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 – Kỷ niệm 60 năm Thảm hoạ da cam tại Việt Nam. Hội nghị sẽ thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các quy chế khác; thông qua kết quả thi đua, khen thưởng năm 2019; Kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành và Ban Thường vụ; Thống nhất chủ trương xây dựng tổ chức hội và Cơ quan TW Hội trong tình hình mới.

Báo cáo Tổng kết năm 2019, đồng chí Nguyễn Thế Lực, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội NNCĐDC/dioxin nêu rõ: năm 2019 là thời điểm có nhiều khó khăn đối với hoạt động của Hội, nhất là sự biến động về tổ chức hội ở các cấp. Tuy vậy, các cấp hội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu thực hiện Chỉ thị 43 và Chỉ thị 14 của Ban Bí thư TW Đảng được thực hiện tốt, có nhiều sáng tạo. Hệ thống tổ chức Hội tuy có biến động, nhưng nhìn chung vẫn giữ vững tôn chỉ, mục đích, hoạt động đạt hiệu quả cao. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung có chất lượng, hiệu quả. Tạp chí Da cam Việt Nam ổn định về tổ chức; chất lượng được nâng lên, đổi mới cả về nội dung, hình thức và được bạn đọc đánh giá cao.

Trong quá trình hoạt động, các cấp Hội có nhiều cố gắng trong vận động nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân. Năm 2019, đã vận động xây dựng quỹ nạn nhân được 355.494.325.498 đ (trong đó quỹ Trung ương là: 7.291.988.563đ; qũy địa phương là: 348.202.336.935đ). Qũy vận động được quản lý chặt chẽ, chi tiêu đúng mục đích, có địa chỉ rõ ràng. Công tác đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân tiếp tục được triển khai phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Cơ quan Thường trực Trung ương Hội hoạt động thành nền nếp có chất lượng cao.

Năm 2020, các cấp hội thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tổ chức đảng các Bộ, Ban ngành ở Trung ương và các địa phương tiến hành đại hội, chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, từ 2020 các cấp hội triển khai nhiệm vụ trong tình hình Nhà nước chuyển đổi cơ chế quản lý về tài chính. Theo đó, Hội các cấp tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị 14-CT/TW của Ban Bí thư và Kết luận 102/KL-TW của Bộ Chính trị. Tăng cường chỉ đạo các hoạt động chuẩn bị cho Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021) đạt hiệu quả cao, có sức lan tỏa cả trong nước và quốc tế. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị cho tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Hành động vì NNCĐDC ở Việt nam”. Tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Tạp chí Da cam Việt Nam; phối hợp với các đối tác tổ chức hiệu quả các chương trình, như “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, “Tết vì nạn nhân chất độc da cam”, “Sinh kế cho nạn nhân”, v.v. Đa dạng hóa các phương thức, hình thức vận động nguồn lực để hỗ trợ cho NNCĐDC. Coi trọng khai thác và tổ chức thực hiện các dự án do tổ chức nước ngoài tài trợ. Đẩy mạnh chương trình hợp tác với các tổ chức: KAOVA, ABLE, MCC, VNED; tiếp tục ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga vào năm 2020 tại Pháp.v.v.

Về giải pháp tổ chức thực hiện, Báo cáo nêu rõ: tiếp tục phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Bộ Lao động TB và XH, Bộ Y tế kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW tại các tỉnh. Giữ vững quan điểm chỉ đạo là: ổn định tổ chức Hội cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương.

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh nêu rõ: năm 2019, Ban Thường vụ đã hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động toàn khóa và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) sau khi được Bộ nội vụ phê duyệt. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; Quy chế Thi đua, khen thưởng và Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của cơ quan Trung ương Hội. Triển khai kiểm tra công tác thực hiện Chỉ thị 43 và Chỉ thị 14 của Ban Bí thư TW Đảng tại 12 tỉnh, Thành phố; tích cực làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương để ổn định tình hình tổ chức Hội trong cả nước. Kiện toàn các ban của Trung ương Hội và Thường trực (các tỉnh) thành Hội theo hướng tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, v.v.

Hội nghị còn nghe đồng chí Trưởng ban Tuyên truyền báo cáo công tác thi đua – khen thưởng; đồng chí Phó trưởng ban Kiểm tra báo cáo kết quả công tác kiểm tra; Trưởng ban Tổ chức – Chính sách báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến tham gia sửa đổi Quy chế và Tờ trình về công tác tổ chức, v.v.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh đánh giá: trong điều kiện khó khăn chung, hệ thống tổ chức Hội tuy có biến động, nhưng nhìn chung các cấp hội đã chủ động, tích cực triển khai toàn diện công tác; nhất là làm tốt công tác vận động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và gia đình vươn lên hòa nhập với cộng đồng./.

Mạnh Dũng