Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ 3 (nhiệm kỳ IV) năm 2020

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ 3 (nhiệm kỳ IV) năm 2020

Sáng 15/7/2020, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam Khóa IV, Nhiệm ký 2018-2023 đã họp để tiến hành Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và bàn thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh khai mạc và chủ trì Hội nghị

Ông Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội NNCĐDC/dioxin thay mặt Thường trực Hội báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và năm 2020. Báo cáo nêu rõ 6 tháng đầu năm 2020 là thời điểm có nhiều khó khăn đối với hoạt động của Hội, nhất là sự tác động của dịch Covid-19, biến động về tổ chức hội ở các cấp. Tuy vậy, các cấp Hội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó,Trung ương Hội chủ động, chỉ đạo kịp thời các cấp Hội tập trung chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; củng cố kiện toàn tổ chức hội, nhất là ở các địa phương thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ; chuẩn bị chu đáo cho thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; Triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày “Thảm họa da cam ở Việt Nam” (10/8/1961-10/8/2021). Công tác vận động nguồn lực được 127.116.074 đồng (trong đó Trung ương là: 2.143.987 đồng, địa phương là: 124.972.086 đồng). Công tác đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân tiếp tục được triển khai phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Ban Thường vụ xác định toàn Hội tập thưc hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

– Tập trung tuyên truyền thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dung trong chiến tranh ở Việt nam; đẩy mạnh phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm 59 năm thảm họa da cam Việt nam (10/8/1961-10/8/2020);vận động nguồn lực giúp đỡ, thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân CĐDC ngày càng tốt hơn;

– Chủ động phối hợp tham mưu và tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” ở tất cả các cấp Hội;

– Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình thực hiện Nghị quyết 18, 19 ở các địa phương để chủ động kiến nghị về công tác xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;

– Thực hiện đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, bám sát các sự kiện quốc tế có liên quan đến chất độc hóa học/dioxin để có các phương án trong đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC phù hợp tình hình;

– Tích cực, chủ động trong vận động nguồn lực xây dựng Qũy NNCĐDC; thực hiện đúng Quy chế quản lý sử dụng Qũy NNCĐDC;

– Tiếp tục củng cố, đưa hoạt động của các Trung tâm Bảo trợ xã hội đi vào nề nếp theo hướng xã hội hóa, hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật;

– Đẩy mạnh hoạt động khoa học, hoàn thành và nghiệm thu đề tài KH cấp Nhà nước “Đối thoại nhân đạo về hậu quả của chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dung trong chiến tranh ở Việt Nam” đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Hoàn thành khảo sát NNCĐDC thế hệ thứ 3 ở Hà Nam và Quảng Trị;

– Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra giám sát thực hiện Điều lệ, Quy chế làm việc ở tất cả các cấp Hội; chấp hành nghiêm các quy định, ngăn ngừa vi phạm pháp luật.

Ngoài ra Ban thường vụ còn xem xét, quyết định một số vấn đề về nhân sự của cơ quan Trung ương Hội; định hướng chỉ đạo các hoạt động tiến tới kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam vào năm 2021. Hội nghị tôn vinh và chia tay các các vị thôi không tham gia Ban Thường vụ để nghỉ công tác Hội (ông Nguyễn Thế Lực và bà Trần Liên Kiều).

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh đánh giá cao nỗ lực, chủ động của toàn hệ thống tổ chức Hội, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề cho thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2020. Chủ tịch yêu cầu từng ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội phát huy trách nhiệm, bám sát thực tiễn, chỉ đạo kịp thời các tỉnh, thành hội theo phân công phụ trách, tạo điều kiện để các hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm. Chủ tịch yêu cầu cơ quan chức năng Trung ương Hội, sau hội nghị sớm triển khai nghị quyết đến toàn Hội trong cả nước để quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Công Tuấn