Kế hoạch số 302/KH-TWH về việc triển khai vận động nguồn lực qua APP