Kế hoạch số 43/KH-TWH về việc tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến vì nạn nhân chất độc da cam toàn quốc lần thứ IV năm 2021