Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI