Kế hoạch tổ chức hoạt động Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam