Lễ kỷ niệm 57 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam

Lễ kỷ niệm 57 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam
Quan tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Quan tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhân ngày lễ kỷ niêm 57 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/08/2061 – 10/08/2018)

 

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ phát biểu
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ phát biểu tại lễ kỷ niêm 57 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/08/2061 – 10/08/2018)

 

Nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại lễ kỷ niêm 57 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/08/2061 – 10/08/2018)

 

Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại lễ kỷ niệm 57 năm
Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại lễ kỷ niêm 57 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/08/2061 – 10/08/2018)

 

Nạn nhân chất độc da cam tại lễ kỷ niêm 57 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/08/2061 - 10/08/2018)
Nạn nhân chất độc da cam tại lễ kỷ niêm 57 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/08/2061 – 10/08/2018)
Trao học bổng cho nạn nhân chất độc da cam tại lễ kỷ niêm 57 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/08/2061 - 10/08/2018)
Trao học bổng cho nạn nhân chất độc da cam tại lễ kỷ niêm 57 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/08/2061 – 10/08/2018)

Vava HCM