LỜI KÊU GỌI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN TOÀN CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI NNCĐDC/DIOXIN VIỆT NAM ỦNG HỘ NHÂN DÂN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI LŨ LỤT