Quyết định số: 105/QĐ – TWH về việc công nhận kết quả bầu Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam