SUY NGHĨ ĐÔI ĐIỀU VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ

SUY NGHĨ ĐÔI ĐIỀU VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ

Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và quy định về chế độ, chính sách được ban hành kịp thời, tương đối đồng bộ tạo thuận lợi cho tổ chức Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxinViệt Nam hoạt động có hiệu quả hơn, góp phần trong việc chăm lo, giúp đỡ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam.
Một trong sáu nhiệm vụ của Chỉ thị đã nêu: củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuy nhiên qua 10 năm thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hồ Chí Minh triển khai việc thành lập tổ chức Hội ở Quận, Huyện còn hạn chế 12/24 quận huyện có tổ chức Hội đạt 50%, 70/322, Chi hội phường xã đạt 21,3%. Đặt ra cho người làm công tác Tổ chức Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin thành phố đôi điều suy nghĩ vì lý do gì các quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh không thành lập tổ chức Hội .
Năm 2015 Hội nạn nhân đã tìm hiểu và làm việc với Ủy ban nhân dân các quận huyện về công tác phát triển Hội nhận thấy có nhiều nguyên nhân:
1/ Các Chỉ thị, Hướng dẫn có liên quan đến nạn nhân chất độc da cam triển khai không đến được các cơ quan chức năng (trực tiếp triển khai để có sự chỉ đạo thống nhất đồng bộ).
2/ Một số cấp ủy đảng, chính quyền người đứng đầu đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, thiếu quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng việc tổ chức thành lập Hội Quận, Huyện.
3/ Thành hội đã tham mưu đề xuất Mặt trận Tổ quốc thành phố, các cơ quan báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác giải quyết hậu quả nặng nề của chất độc hoá học, nhưng chưa nhận được sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Cơ quan lãnh đạo trực tiếp do đó thông tin về hoạt động Hội chưa được sâu rộng.
4/ Các công văn hướng dẫn, đề nghị việc thành lập tổ chức Hội Quận, Huyện của cơ quan Thành hội chưa thuyết phục, không nhận được sự đồng thuận của cấp trên.

 

Từ những nhận định trên, Thành hội xác định kiện toàn thành lập tổ chức Hội ở các Quận Huyện là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ (2014- 2019). Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hổ Chí Minh tiếp tục xin ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản chỉ đạo các Quận, Huyện về việc phát triển tổ chức Hội và ngày 11 tháng 4 năm 2016, Văn phòng Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 1082-CV/VPTU gởi Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố,Thường trực quận uỷ, huyện uỷ tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư và nghiên cứu mô hình, thành lập tổ chức Hội tại quận huyện phù hợp với điều kiện ở các địa phương chưa thành lập tổ chức Hội.
Đây là tín hiệu khởi sắc, thể hiện sự quan tâm của cấp lãnh đạo thành phố với tổ chức Hội,kỳ vọng trong năm 2016 toàn thành phố 100% quận huyện phát triển tổ chức Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin, đạt chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam /dioxin thành phố lần thứ III đề ra./.

Ghi chú: Đính kèm bản gốc công văn

chi-thi
VAVA TP. HỒ CHÍ MINH