Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dịch Covid – 19